Julkaisut

Lusto tuottaa erilaisia julkaisuja painettuna ja verkossa. Vertaisarvioitu Vuosilusto-sarja on painettu ja numerosta 11 alkaen lisäksi verkkojulkaisu. Luston julkaisuja -sarja ilmestyy vain verkossa.

Call for Papers
Metsähistorian tutkijaseminaari 2023 ja Vuosilusto 15 / 2024

Metsien aika

Suomen Metsämuseo Lusto, Metsähistorian Seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät 29.9.2023 Jyväskylässä tutkijaseminaarin, joka käsittelee metsiä ja aikaa. Vuonna 2024 Lusto ja Metsähistorian Seura julkaisevat samaa aihepiiriä käsittelevän aikakauskirjan Vuosilusto 15. Kutsumme seminaarin puhujiksi ja Vuosiluston kirjoittajiksi eri tieteenalojen tutkijoita, joiden tutkimusaiheet, -näkökulmat tai -aineistot liittyvät metsiin ja aikaan.

Lue lisää, linkki Luston sivuille

Vuosilusto-sarja

Vuosilusto on vertaisarvioitu metsähistorian ja metsäkulttuurin vuosikirja. Se ilmestyy teemanumeroina joka toinen vuosi ja sen artikkeleiden julkaisukieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Vuosiluston on perustanut Suomen Metsämuseo Lusto vuonna 1996, ja sitä on julkaistu vuodesta 2000 alkaen yhdessä Metsähistorian Seuran kanssa. Julkaisufoorumin tieteellisen julkaisukanavan (taso 1) statuksen Vuosilusto sai vuonna 2010. Kansainvälinen kausijulkaisutunnus ISSN 1796-4318

Tilattavat Vuosilustot

Painettuja kirjoja voi tilata/ostaa Luston Puodista p.015 345 100, lusto@lusto.fi tai Tiedekirjasta www.tiedekirja.fi. Vuosilusto on vuodesta 2016 lähtien myös verkkojulkaisu.

Vuosilustot ja artikkelit 1994–2014, linkki pdf-tiedostoon.

Julkaisija ja toimitus 

Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjulla vuodesta 1994 toiminut metsäkulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo. Metsäkulttuurin ja metsäsuhteiden erikoisosaajana Luston toiminnan ytimessä ovat metsähistoria, metsäkulttuuri ja metsäsuhteet. Ne näkyvät Luston monipuolisissa näyttelyissä ja tapahtumissa, aktiivisessa kokoelmatyössä, laajoissa museokokoelmissa sekä Luston verkostomaisessa asiantuntijatyöskentelyssä.

Metsähistorian Seura (www.metsahistoria.fi) edistää laaja-alaisesti ja monitieteisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, tallennusta ja harrastusta. Seura toimii metsähistorian tutkijoiden ja harrastajien sekä metsäalan ammattilaisten verkostona. Metsähistorian Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Metsähistorian Seuran toimintaa ovat retkeilyt, seminaarit ja tutkijatapaamiset sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeet.

Heikki Roiko-Jokela

päätoimittaja, dosentti, Jyväskylän yliopisto

Leena Paaskoski

päätoimittaja, dosentti, FT, Suomen Metsämuseo Lusto

Marko Rikala

toimittaja, FM, MTI, Suomen Metsämuseo Lusto

Toimituskunnassa on lisäksi edustajia Lustosta ja Metsähistorian Seurasta.

Artikkeleiden tarjoaminen 

Vuosilusto toteutetaan teemanumeroina seuraavan aikataulun mukaisesti:

–           Call for papers verkossa tammikuussa 2023

–           Artikkeleiden abstraktit maaliskuun alussa 2023

–           Tutkijaseminaari syyskuun alussa 2023

–           Tarkastettavat artikkelit valmiit joulukuun lopussa 2023

–           Refereelausunnot valmiit maaliskuussa 2024

–           Julkaistavat artikkelit valmiit 30.6. mennessä

–           Vuosilusto ilmestyy syksyllä 2024

Vuosiluston kirjoitusohje ›

Vertaisarviointi 

Prosessin kuvaus

Vuosiluston julkaisijat, Suomen Metsämuseo Lusto ja Metsähistorian Seura, ovat sitoutuneet noudattamaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen käytölle asettamia vaatimuksia. Vuosilustossa julkaistaviksi esitetyt tutkimusartikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarviointiprosessin.

Vuosilustoon tarjotut käsikirjoitukset käsittelevät päätoimittajat ja toimituskunta, jotka päättävät tarjotun artikkelin sopivuudesta julkaisuohjelmaan ja vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Käsikirjoituksen tarjoajalle lähetetään enintään kuukauden kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.

Vertaisarviointiprosessissa kaksi aihepiiriin perehtynyttä asiantuntijaa arvioi tarjotun käsikirjoituksen Vuosiluston päätoimittajien kutsumana. Arvioijat toimivat anonyymisti, eivätkä saa myöskään tietoonsa kirjoittajan/kirjoittajien nimiä. Artikkeliehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien vertaisarvioitujen käsikirjoitusten osalta. Arvioijat ovat riippumattomia ja Vuosiluston toimituksen ulkopuolisia. Arvioija ei voi olla kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen, esimies, alainen tai työn ohjaaja. Arvioijalla ei myöskään saa olla yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Asiantuntijat arvioivat vertaisarviointia tehdessään tutkimusartikkelissa käytetyn aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Arviointinsa pohjalta asiantuntijat esittävät artikkelin julkaisemista joko sellaisenaan tai esitetyin muutoksin ja korjauksin. Mikäli asiantuntija ei katso artikkelin vastaavan Vuosiluston tieteellistä tasoa, se arvioidaan julkaisukelvottomaksi.

Artikkelin julkaisemisen edellytyksenä on, että vertaisarvioijat hyväksyvät artikkelin julkaistavaksi. Asiantuntijalausuntojen pohjalta lopullisen päätöksen tarjotun artikkelin julkaisemisesta tekevät päätoimittajat ja toimituskunta. Kirjoittajalle/kirjoittajille lähetetään enintään kolmen viikon kuluessa vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä tieto tarjotun artikkelin hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset vertaisarvioijien esittämät julkaisemisen edellytyksenä olevat käsikirjoituksen muutosehdotukset. Samassa yhteydessä kirjoittajalle/kirjoittajille toimitetaan arvioijien anonyymit lausunnot tai Vuosiluston toimittajan tiivistelmä niistä. Vuosiluston toimittaja tarkistaa, että mahdolliset esitetyt korjausehdotukset on otettu artikkelissa huomioon ennen julkaisemista.

Luston julkaisuja -sarja

Luston julkaisuja on Suomen Metsämuseo Luston verkkojulkaisusarja, jossa julkaistaan metsäkulttuuriin, metsähistoriaan ja metsämuseoon liittyviä katsauksia, raportteja ja pieniä tutkimuksia. Sarjaa julkaistaan sähköisesti pdf-muodossa Issuu.com-palvelussa.

Julkaisusarjalla ei ole tiettyä julkaisuaikataulua eikä tarkkaa rajausta sivumäärissä. Luston julkaisuja -sarjan ISSN-tunnus on 2489-4168. Sarjan toimittajana on amanuenssi Marko Rikala.

Muita julkaisuja -sarja

Muita julkaisujamme ovat esimerkiksi näyttelyjulkaisut, tutkimukset, selvitykset ja oppaat, joista osa löytyy verkosta. Merkittävä osa niistä on yhteisjulkaisuja.