Rekisteriseloste
Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Laadittu 25.5.2021

Rekisterin pitäjä
Suomen Metsämuseosäätiö sr
Lustontie 1
58450 Punkaharju
Y-tunnus 0850400-0

Rekisteriä hoitava henkilö
Markkinointi- ja viestintävastaava Lotta Lepistö
puhelin: +358 50 373 7239
sähköposti: etunimi.sukunimi@lusto.fi

Rekisterin nimi
Luston uutiskirjeen asiakasrekisteri
Tietosuoja tieteellisten artikkelien vertaisarviointiprosessissa

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas antaa nimi- ja yhteystietonsa tilatessaan Luston uutiskirjeen.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Luston uutiskirjeen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tietojen arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Luston toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin, markkinointiin ja uutiskirjeviestintään. Henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, artikla 6.1.a mukainen rekisteröidyn antama suostumus sekä 6.1.b mukainen sopimuksen täytäntöön paneminen.

Asiakasrekisterin pitämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite

Asiakasrekisterin suojaus sekä tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Uutiskirjeviestintään käytetään MailChimp-sähköpostipalvelua. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan suoramarkkinointiin. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen sari.kotivirta@lusto.fi tai poistaa itsensä postituslistalta uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Evästeiden käyttö
Evästeet ovat käyttäjän selaimelle lähetettäviä pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan ohjata käyttäjän selaimen ja käytetyn palvelun yhteydenpitoa. Suomen Metsämuseosäätiö sr hyödyntäät evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatavia tietoja palvelujen käytön tilastointiin. Lisäksi evästeitä käytetään markkinoinnin kohdentamiseen ja mittaamiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla saatujen tietojen perusteella.

Evästeisiin tallennetaan tietoja, joita tarvitaan verkkosivuston kunnolliseen toimintaan. Evästeet myös auttavat kehittämään verkkosivustoa seuraamalla sivuston kävijämäärää, käytettäviä sivuja ja sivujen käyttötiheyttä. Istuntoevästeet poistetaan kunkin selainistunnon päättyessä. Pysyvät evästeet pysyvät laitteessasi pidempään (evästeessä määritetyn ajan) ja ne aktivoituvat aina, kun käyt kyseisen evästeen luoneella verkkosivustolla.

Parantaaksemme ja arvioidaksemme sivustomme käyttöä käytämme evästeisiin perustuvaa Google Analyticsia. Tässä yhteydessä Analytics kokoaa tavanomaisia sivuston käyttöraportteja.

Evästeet voi estää ottamalla käyttöön selaimen asetuksen, jolla voi kieltäytyä kaikkien tai joidenkin evästeiden määrittämisestä. Jos kuitenkin estät selainasetuksen avulla kaikki evästeet (myös välttämättömät), et pysty käyttämään sivustomme joitakin osia tai koko sivustoa. Evästeiden poistaminen käytöstä tai poistaminen ei estä laitteen tunnistamista ja siihen liittyvää tietojen keräämistä.

Henkilötietojen säilytysaika
Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on välttämätöntä niiden käyttötarkoitukselle tai vaihtoehtoisesti kuin tietoturva- ja tietosuojasopimuksissa olemme määrittäneet yhdessä palveluntarjoajien/yhteistyökumppaneidemme kanssa. Henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Päivitämme henkilötietoja tarvittaessa ja poistamme tarpeettomia tietoja.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet
Säilytämme henkilötietoja sähköisessä muodossa omilla ja palveluntarjoajien palvelimilla. Nämä palvelimet on suojattu yleisiä käytänteitä noudattavin sopimuksin.

Emme näytä kerättyjä ja käsiteltyjä henkilötietoja muille kuin niitä työssään tarvitseville. Olemme rajoittaneet pääsyn henkilötietoihin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietosuoja tieteellisten artikkelien vertaisarviointiprosessissa
Lusto julkaisee yhdessä Metsähistorian Seuran kanssa vertaisarvioitua metsähistorian ja metsäkulttuurin vuosikirjaa Vuosilustoa. Vertaisarvioinnin tieteellisten käytäntöjen mukaisesti Vuosilustoon tarjotuista, sekä hyväksytyistä että hylätyistä, artikkelikäsikirjoituksista tallennetaan seuraavat tiedot: käsikirjoituksen vastaanottopäivä, vertaisarvioinnin päätöksen tiedoksiantopäivä, kirjoittajien julkaisuehdotukset, kirjoittajien nimet ja käsikirjoituksen otsikko, vertaisarvioijien nimet ja lausunnot sekä Vuosiluston toimituksen kirjoittajille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Tiedot säilytetään pääsääntöisesti pysyvästi, mutta vähintäänkin viiden vuoden ajan. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja sähköiset tiedot suojataan asianmukaisesti. Pysyvän säilytyksen oikeusperusteena on yleisen edun mukainen arkistointi tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, sillä vertaisarviointiprosessi on anonyymi. Rekisteröitävät henkilötiedot saadaan artikkelien kirjoittajilta ja vertaisarvioijilta itseltään. Tallennettuja tietoja käsittelevät vain Vuosiluston päätoimittajat ja toimituskunnan jäsenet. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen liittyvien selvitysten yhteydessä rekisterinpitäjä (Lusto) luovuttaa tarvittavat tiedot vastaavalle organisaatiolle eli Tieteellisten seurain valtuuskunnalle tai Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle. Selvitystilanteissa asianosaisia sitoo vaitiolovelvollisuus. Vertaisarviointiprosessia koskevia henkilötietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille eikä henkilötietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus häntä koskeviin rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Vakiintuneen tieteellisen käytännön mukaisesti tarkastusoikeus ei koske vertaisarvioijien nimiä. Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi vertaisarviointiprosessia koskevia tietoja ei lähtökohtaisesti voida poistaa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaus
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 15. mukaisesti. Rekisteröity voi pyytää kirjallisesti tai sähköpostilla tiedot, jotka hänestä on tallennettu Suomen Metsämuseo Luston rekistereihin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Pyynnöt lähetetään kirjallisesti osoitteeseen
Suomen Metsämuseosäätiö sr
Lustontie 1
58450 Punkaharju

tai sähköpostitse osoitteeseen lusto@lusto.fi

Tietosuojaselosteen päivitys
Tähän tietosuojaselosteeseen tehdään tarvittaessa päivityksiä esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai tietosuojasuositusten vaihtuessa. Päivityksiä tehdään myös lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteemme.