Viedään suomalainen metsäsuhde maailmalle!

Viime vuonna alkaneessa Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hankkeessa Luston tavoitteena on ollut tehdä metsäsuhdeajattelua entistä tunnetummaksi ja helpommin ymmärrettäväksi. Yksi hankkeen toimenpide on hakea suomalaisia metsäsuhteita Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ja tehdä näin metsäisistä perinteistämme maailmanlaajuisesti tunnettuja. Aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitettaan sukupolvelta toiselle periytyviä tietoja, taitoja, tapoja ja perinteitä. Tässä blogikirjoituksessa avaamme hiukan siitä, minkälainen prosessi Unescoon hakeminen on.

Lusto on tehnyt elävän perinnön työtä ja Unesco-hakua tunnetuksi erilaisissa tapahtumissa, joissa ihmiset saivat kertoa omasta metsäsuhteestaan mm. tauluun kirjoittaen.

Monivaiheinen hakuprosessi

Aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin hakeminen on pitkäkestoinen ja monivaiheinen prosessi, joka vaatii hakijataholta paljon erilaisia resursseja. Suomi, kuten muutkin Unescon sopimuksen jäsenvaltiot, voi esittää vuosittain korkeintaan yhtä kohdetta aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Kansainvälisessä Unesco-haussa painotetaan erityisesti seuraavia näkökulmia:

  • edustavuutta: kohde edustaa käsityksiä Suomesta maan sisällä ja ulkopuolella
  • luovuutta: kohteeseen liittyvää tietämystä, taitoa, tunnettavuutta ja perinteen siirtämistä uudistetaan
  • avoimuutta ja tasa-arvoa: kohde toimii esimerkkinä kulttuurisestä käytännöstä avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa
  • kestävää kehitystä: kohde toimii esimerkkinä kulttuurisen ilmaisun kestävyydestä ja kestävän kehityksen haasteista selviytymisestä

Suomessa prosessia koordinoi Museovirasto, joka avaa seuraavan aiehaun alkuvuodesta 2022. Aineettoman kulttuuriperinnön yhteisöillä on aiehaussa mahdollisuus osoittaa kiinnostuksensa hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Aiehaussa yhteisöt vastaavat sähköiseen kyselyyn, ja vastausten perusteella Museovirasto yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa laatii opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen soveltuvimmasta kohteesta Suomen seuraavaksi esitykseksi Unescoon. Ministeriö antaa päätöksensä yleensä muutaman kuukauden kuluttua aiehaun päättymisestä, ja vasta tämän jälkeen alkaa varsinainen valmistelutyö Unescon luetteloon Museoviraston ja hakijatahon toimesta.

Tukijat apuna hakemuksen valmistelussa

Varsinaisen kohde-esityksen valmisteluun on varattava aikaa vähintään vuosi, yleensä huomattavasti kauemmin. Unescoon lähetettävä hakemus sisältää hakemuslomakkeen lisäksi 10 minuutin videon sekä 10 valokuvaa kyseisestä perinteestä. Lisäksi perinteen harjoittamiseen tai suojeluun liittyvät tahot kirjoittavat hakemuksen liitteiksi puoltokirjeet, jotta myös perinteen harjoittajien kokemukset saadaan osaksi hakuprosessia.

Pioneerina saunakulttuuri

Jokainen haku Unescoon on ainutlaatuinen, mutta aiemmista hakuprosesseista voi oppia paljon. Suomalainen saunakulttuuri pääsi Unescon luetteloon ensimmäisenä Suomen kohde-esityksenä vuonna 2020, ja saunan oppien perässä muiden tahojen on helpompi käydä suunnittelemaan omien hakuprosessiensa toimenpiteitä ja aikataulutusta. Saunomisperinteen prosessista opittiin muun muassa se, että hakemusta puoltavia tahoja kannattaa kutsua mukaan varsin maltillisesti, jotta perinteen olennaisia piirteitä ei jouduta tiivistämään ja karsimaan sanamäärärajoitusten vuoksi liikaa.

Liity mukaan!

Ensi vuoden alussa Lusto tulee ehdottamaan suomalaisia metsäsuhteita Suomen seuraavaksi kohde-esitykseksi Unescoon. Tavoitteen onnistumiseksi tukea tarvitaan sellaisilta yhteisöiltä ja yhdistyksiltä, joille metsiin liittyvä elävä perintö on merkityksellistä.

Ilmoittaudu mukaan lomakkeella tai hankkeen projektipäällikölle: asta.vaittinen(at)lusto.fi

  • Kerro viestissäsi järjestönne, yhdistyksenne tai yrityksenne nimi, kotipaikka ja mahdollinen verkkosivuosoite.
  • Pidämme tukijayhteisöt ajan tasalla hankkeen kuulumisista ja tapahtumista.
  • Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet siitä, millä tavalla kampanjaa voi tukea, mutta jokainen yhteisö voi itse päättää oman aktiivisuutensa määrän hankkeessa.

Metsän parissa toimivat yhteisöt ja yhdistykset voivat edesauttaa sekä metsäsuhteiden tunnettuutta että Unesco-hakua lisäämällä esimerkkejä omista hyvistä käytännöistään Aineettoman kulttuuriperinnön wikiluetteloon. Kannustammekin siis kaikkia metsäperinteen vaalijoita kertomaan tärkeästä toiminnastaan wikiluettelossa!

Unesco-hakuprosessin etenemistä voi seurata eri viestintäkanaviemme kautta. Jos metsäsuhteet eivät vielä tällä kertaa pääse aiehausta eteenpäin, ei tekemämme työ mene hukkaan: metsään liittyvien tietojen, taitojen ja perinteiden tutkiminen ja tallentaminen jatkuu Lustossa ja yhteistyöverkostoissa normaaliin tapaan.

Lue lisää hankesivustolta
Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö

Takaisin