Metsäsuhteiden tutkimusta soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen keinoin

Metsiä ja niiden käyttöä voidaan lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta ja toisinaan eri intressiryhmät ja erilaiset ajatusmaailmat joutuvat törmäyskurssille. Juuri tästä syystä yhteisen konsensuksen löytäminen ja toisten, erilaisten näkökantojen syvällisempi ymmärtäminen on toivottavaa.

Olemme kaksi Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan opiskelijaa, aiemmilta ammateiltamme metsätalousinsinöörejä, joilla on taustaa mm. puunhankinnassa ja luonnonsuojelutyössä.  Opiskelupaikkakuntamme on Kuusamo ja opiskelemme soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmassa.  Soveltava kuvataide on taiteellista toimintaa varsinaisen taiteen kentän ulkopuolella. Se on usein osallistavaa ja yhteisöllistä ja juuri soveltavan kuvataiteen keinoin käsittelemme metsäsuhteita ja erilaisten metsäsuhteiden ymmärtämistä Pro gradu -töissämme. Tavoitteenamme on tuoda esille erilaisia metsäsuhteita ja lisätä ymmärtämystä erilaisten metsäsuhteiden omaavien henkilöiden välille. Tutkimus on taiteellista toimintatutkimusta ja taiteellisena apuvälineenä tutkimuksessamme toimii luontovalokuva.

Kuva: Janette Backman

Luontokuva sillanrakentajana – Metsäsuhteita Koillismaalta

Aloitimme vuoden 2018 syksyllä opiskeluumme liittyen tutkimuksen, johon valikoitui mukaan yksitoista tutkimushenkilöä Kuusamon ja Koillismaan alueelta. Olemme pyrkineet ottamaan tutkimukseen mukaan ihmisiä, jotka metsiin kohdistuvan työn tai harrastusten vuoksi ovat metsien käytön suhteen tavoitteellisia eri tavoin. Mukana on useita metsällisiä toimijoita, luonnonsuojelujärjestöjä, sekä matkailun ja porotalouden edustajia.

Kesän 2018 aikana otimme yhdessä tutkimushenkilöiden kanssa luontovalokuvia, jotka kuvastavat heidän metsäsuhteitaan, heidän valitsemissaan ympäristöissä. Syksyllä 2018 tutkimushenkilöt valitsevat mielestään heidän metsäsuhteitaan parhaiten kuvaavat luontovalokuvat ja pääsevät myös tutustumaan toisten tutkimushenkilöiden kuviin. Pro gradu -töissämme tutkimme, mitkä seikat vaikuttivat kuvien ottamiseen ja valitsemiseen, sekä voiko soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen keinoin lisätä ymmärtämystä erilaisten metsäsuhteiden omaavien henkilöiden välille prosessin aikana. Tutkimus suoritetaan haastattelemalla henkilöitä ja järjestämme myös yhteisötapaamisen. Metsämiesten säätiö osallistuu tutkimuksen rahoittamiseen.

Meille tutkijoille on ollut avartavaa prosessin aikana huomata, kuinka monisyinen kunkin tutkimushenkilön metsäsuhde on ja myös omaa metsäsuhdetta on tullut mietittyä syvällisesti usealta kantilta. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa toimia metsissä, eikä kukaan loppujen lopuksi edusta vain yhtä ainoaa näkökantaa, ihmiset hakevat ja saavat metsistä eri asioita niin työn kuin harrastustenkin kautta ja samalla henkilöllä voi olla metsien suhteen hyvinkin erilaisia intressejä.

Kuva: Kalle Immonen

Tutkimuksen osana ja lopputuotoksena järjestetään valokuvanäyttelyt 5.11.–30.11 Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä ja 4.12.–28.12. Kuusamo-talolla Kaamosgalleriassa. Näyttelyiden kautta yleisöllä on mahdollisuus miettiä ja peilata omaa metsäsuhdettaan ja tavoitteenamme onkin haastaa ihmisiä tutkiskelemaan erilaisia metsiin liittyviä näkökantoja avoimin mielin.

Tervetuloa tutustumaan luontokuvien kautta erilaisiin metsäsuhteisiin!

Janette Backman ja Kalle Immonen
Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma, Lapin yliopisto

Takaisin