Metsäkulttuurinen kestävyys mahdollistaa metsiin liittyvän kokonaiskestävyyden

Metsäkulttuurisen kestävyyden sisältöä ja merkityksiä on nyt määritelty Suomen Metsämuseo Luston toteuttamassa ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa. Metsäkulttuurinen kestävyys kokonaiskestävyyden työkaluksi (MEKKO) -hankkeen tulokset palvelevat metsäalan kehittämistä ja parhaillaan käynnissä olevaa Kansallisen metsästrategian laadintaa.

Tarve edistää metsien käytön kokonaiskestävyyttä nostettiin esiin Kansallisen metsästrategian päivityksessä vuonna 2019. Kokonaiskestävyydellä tarkoitetaan metsästrategiassa kaikkien neljän kestävyyden ulottuvuuden – ekologisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen – tasapainoista kokonaisuutta. Samalla strategian yhdeksi tavoitteeksi nostettiin kulttuurisen kestävyyden tarkempi määrittely ja integrointi kokonaiskestävyyden tavoitteluun.

Metsäkulttuuriset näkökulmat kiinnostavat nyt metsätoimijoita, sillä ne tuottavat uutta ymmärrystä metsäsuhteista ja mahdollisuuksista sovittaa metsiin liittyviä tavoitteita yhteen. Lustolle tämä on ollut todella kiinnostava tehtävä, jossa olemme voineet hyödyntää metsäkulttuurin ydinosaamistamme, toteaa Luston kehittämisjohtaja Leena Paaskoski.

Hankkeen laaja eri intressitahoja edustanut työryhmä nosti esiin kolme näkökulmaa metsäkulttuuriseen kestävyyteen: Metsäkulttuurinen kestävyys osana kestävää kehitystä, metsäkulttuurinen kestävyys kestävän kehityksen tukena sekä metsäkulttuurinen kestävyysmurros osana kestävän kehityksen perustaa. Kaikki kolme kestävyyden ulottuvuutta lisäävät ymmärrystä siitä, miten monitahoinen merkitys kulttuurisella kestävyydellä on kokonaiskestävyyden tavoittelussa planetaaristen rajojen puitteissa. Työryhmä järjesti työnsä tueksi kaksi avointa työpajaa. Keskustelu työpajoissa ja työryhmässä innostavaa, mutta myös haastavaa, sillä kestävyyden käsitteiden samanlainen ymmärtäminen eri kokemuspiiristä tulevien asiantuntijoiden kesken vaati runsaasti pohdintaa. Työryhmän tulokset on nyt julkaistu Luston verkkojulkaisusarjassa, linkki julkaisuun.  Julkaisun ovat toimittaneet Leena Paaskoski, Matti Heikurainen ja Pauliina Latvala-Harvilahti.

Työryhmä

Puheenjohtaja: dosentti, varajohtaja Katriina Siivonen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Sihteeri: Kehittämisjohtaja, dosentti Leena Paaskoski, Suomen Metsämuseo Lusto

Jäsenet:
Aluejohtaja Antti Heikkilä, Suomen metsäkeskus
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, Maa- ja metsätalousministeriö
Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen, MTK
Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti, Itä-Suomen yliopisto
Järjestöjohtaja Marjaana Liukko, 4H
Poromies Tauno Ljetoff, Saamelaiskäräjät
Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, SYKE
Metsäryhmän jäsen Sari Pynnönen, Suomen Partiolaiset
Erikoissuunnittelija Tanja Tenhunen, Metsähallitus

Lisätietoja: Leena Paaskoski, Suomen Metsämuseo Lusto, p. 050 3669552, leena.paaskoski@lusto.fi

Takaisin