Luston ydinnäyttelyuudistus

Hankkeen lähtökohtana on uudistuva metsämuseo sekä yhteiskunnallinen tarve ymmärtää ihmisen erilaisia suhteita metsäluontoon ja niiden rakentumista pitkässä aikajatkumossa menneestä tulevaan. Uudistuva metsämuseo haluaa auttaa käyttäjiään ymmärtämään metsäsuhteita, metsien käyttöä, ympäristön tilaa ja metsiin liittyviä muutosprosesseja, uusia käsitteitä sekä metsien ja ihmisen yhteisvaikutusta esimerkiksi ilmastonmuutoksessa ja sen torjumisessa. Metsät ja niihin liittyvien tavoitteiden yhteensovittaminen ovat keskeinen teema suomalaisessa yhteiskunnassa, metsäpolitiikassa, globaalissa ilmastonmuutoskeskustelussa ja kansalaisten arjessa.

Lustossa on tunnistettu tarve uudistaa museokonseptia ja kehittyä havainnoijasta, tallentajasta sekä tiedon ja elämysten tarjoajasta aktiivisemmaksi ja osallistavammaksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi ja metsäkeskustelun rakentajaksi, dynaamiseksi museoksi. Uudessa ajattelussa museotoiminta hahmottuu yhteiskuntaa palvelevaksi toimintatavaksi, ei yksinomaan kokoelmiksi, näyttelyiksi tai rakennukseksi. Luston uusi strategia tukee näitä tavoitteita ja museon toimintaa on suunnattu niiden toteuttamiseksi. Keskeinen väline museokonseptin uudistamisessa on ollut metsäsuhdeajattelu ja tavoitteena on sen sisällyttäminen kiinteäksi osaksi museokonseptia, asiakasrajapintaa, palveluita ja viestintää sekä vaikuttavaa näyttelytoimintaa.

Toimenpiteet

Lusto uudistaa koko perusnäyttelynsä. Uuden ydinnäyttelyn tavoite on kertoa iso tarina suomalaisista metsäsuhteista yksilö- ja yhteisötasolla sekä inspiroida ja innostaa pohtimaan metsän ja metsäkulttuurin merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla aika-akselilla menneisyydestä tulevaisuuteen, lisätä ymmärrystä erilaisista metsäsuhteista, kannustaa parempaan metsäkeskusteluun ja vahvistaa identiteettejä. Tavoitteena on myös tarjota moniaistisia museoelämyksiä tietoon pohjautuvien, ajanmukaisten, vuorovaikutteisten ja toiminnallisten toteutusten avulla sekä tarjota museon käyttäjille mahdollisuus itse perehtyä, eläytyä, etsiä ratkaisuja ja pohtia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Uudella ydinnäyttelyllä halutaan tavoittaa myös laajempia yleisöjä tarjoamalla osa sisällöistä verkossa ja satelliittinäyttelynä.

Tulokset

Projektin tuotoksena on ydinnäyttelykokonaisuus, joka koostuu kuudesta ydinteemasta: metsä, arvot, identiteetti, työ, resurssi ja hyvinvointi. Näyttely pohjautuu Luston omiin laajoihin esine-, kuva-, av- ja arkistokokoelmiin. Näyttelylle suunnitellaan kestävä perusrakenne, jonka elinkaari on noin 10 vuotta, ja jota voidaan toimintaympäristön muutosten ja käyttäjätarpeiden pohjalta päivittää joustavasti. Tuotoksia ovat verkkosisällöt ja Luston ydinnäyttelysisältöjen saavutettavuuden eri puolilla Suomea mahdollistava museosatelliitti. Projektin tuotoksena syntyvät myös dynaamisen museon konseptia toteuttavat uudenlaiset sidosryhmiä palvelevat toimintatavat (osallistavuus), kuten museopedagogiset näyttelyyn liittyvät aineistot.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Eeva Kyllönen
Vastaava tuottaja, Suomen Metsämuseo Lusto
eeva.kyllonen@lusto.fi

Leena Paaskoski
Kehittämisjohtaja, FT, dosentti, Suomen Metsämuseo Lusto
leena.paaskoski@lusto.fi

Luston ydinnäyttelyuudistus 2019-2023

Hallinnoija: Suomen Metsämuseo Lusto
Rahoittaja: Suomen kulttuurirahasto