Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO (1.8.2020–31.3.2022) on hanke, jota rahoittaa Sitra Sivistys+ -projektin osahankkeena. Osa hankkeen rahoituksesta tulee Museoviraston Ratkaisuriihi-rahoituksesta hankenimellä Dynaaminen museo kestävyyden väylänä – Museon tulevaisuusperintöverstaan kehittäminen.

Hanke toimii globaalin murroksen kehyksessä, jonka osana syntyy myös museoiden tehtävien muutos kohti niiden kolmatta aaltoa. Se sisältää käänteen aineettoman kulttuuriperinnön ja elävän perinnön työhön ja kulttuurisen kestävyystransformaation vauhdittajaksi. Kyse on uudenlaisen sivistystyön tekemisestä Sitran Sivistys+ -hankkeen hengessä. Tällaisen tulevaisuusperintöajattelun taustalla on kulttuurisen kestävyyden tieteellinen kehittäminen (ks. esim. Siivonen 2019, https://blogit.utu.fi/utu/2019/02/22/ei-kestavaa-kehitysta-ilman-kulttuuria-miksi-niin/) sekä ajatus dynaamisesta museosta (ks. Paaskoski 2020, https://www.museopro.fi/fi/dynaaminen_museo_kartuttaa_tulevaisuusperintoa).

Dynaaminen museo käyttää elävän perinnön työskentelytapoja ja osallistavaa tulevaisuusverstastyöskentelyä, joita ei ole aiemmin työstetty yhteen. DYNAMO yhdistää ne tulevaisuusperintöverstaiksi ja dynaamisen museon yhdeksi palvelumuodoksi.

Toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on luoda dynaamisen museon ja tulevaisuusperintöverstaan konseptit, jotka tähtäävät kulttuurin tavoitteelliseen transformaatioon kohti kestävämpää maailmaa. Tulevaisuusperintö antaa taidollisen ja tiedollisen, merkityksellistämisen kautta tunteisiin ja empatiaan kytkeytyvän työkalun ja dynaaminen museo mahdollistaa sen laajamittaisen käyttämisen.

Tulokset

Hankkeen visiona on, että sen vaikutuksesta Suomeen syntyy joukko dynaamisia museoita, joiden palveluihin lähivuosina kuuluu tulevaisuusperintöverstaita, jotka toimivat vaikuttavina kulttuurisen kestävyystransformaation ja sivistysarvojen laajentamisen alustoina laajalle yhteiskuntaan.

Dynaamisessa museossa on kyse toisaalta käsitteellisestä muutoksesta eli museotyön ymmärtämisestä uudella tavalla yhteiskunnan rajapinnassa toimivaksi instituutioksi, joka tuottaa tavoitteellista kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta.

Lisätietoja

Hankkeen johtaja

Katriina Siivonen
yliopistonlehtori, FT, dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
katriina.siivonen@utu.fi

Leena Paaskoski
Kehittämisjohtaja, FT, dosentti, Suomen Metsämuseo Lusto
leena.paaskoski@lusto.fi

Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO, 1.8.2020–31.3.2022
Hallinnoija: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Suomen Metsämuseo Lusto
Rahoittajat: Sitra, Sivistys + -osahanke ja Museovirasto, Ratkaisuriihi-rahasto