Tutkimusryhmä

Tutkimushankkeen johtaja
Jaana Laine

MMM, VTT, talous- ja sosiaalihistorian dosentti, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Laine työskentelee talous- ja sosiaalihistorian yliopistonlehtorina 2019–2022. Hän on sekä opettanut että käyttänyt muistitietoaineistoa tutkimuksissaan. Laine on kirjoittanut useita metsähistoriaa selittäviä teoksia ja artikkeleita. Vuosina 2011–2012 hän organisoi Metsämiesten Säätiön rahoittaman Puukauppamuistoja -tallennushankkeen yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Laineen artikkeli Metsä talouden ja arvojen risteyksessä julkaistiin teoksessa Vaurastumisen vuodet – Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen (2019, eds. Laine et al.).

Tutkija, jatko-opiskelija
Tuulikki Halla

YTM, metsätalousinsinööri, Metsät ja metsien bioresurssit tohtoriohjelma, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Halla on työskennellyt Metsähallituksessa (2002–) useissa vastuullisuuteen ja luonnonvarojen käyttöön liittyvissä projekteissa. Hän on ollut Metsähallituksen edustaja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ja Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston toteuttamassa Kestävästi metsäsuhteessa -hankkeessa. Halla tutki filosofian pro gradu -tutkielmassaan länsimaista esteettistä luontosuhdetta (Jyväskylän yliopisto 2004).

Tutkija, jatko-opiskelija
Reetta Karhunkorva

FM, Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.

Karhunkorva työskentelee vastaavana metsäkulttuuriasiantuntijana Lustossa, jossa hän on viime vuosina kehittänyt metsäsuhdekäsitettä niin museon toiminnassa kuin metsäalan työkaluna. Hän on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäsen ja edistänyt suomalaisen metsäsuhteen valitsemista kansalliseen elävän perinnön luetteloon. Karhunkorva tutki folkloristiikan pro gradu -tutkielmassaan suomalaislasten metsäsuhdetta ja lasten ajattelusta esiin nousevia metsän kulttuurisia merkityksiä (Jyväskylän yliopisto 2005).

YTK
Miira Keinänen

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma, valtiotieteellinen tiedekunta, HY.

Keinänen tutkii talous- ja sosiaalihistorian maisterintutkielmassaan suomalaisten metsäsuhteen muutosta 1960-luvulta nykypäivään rakennehistoriallisesta näkökulmasta. Erityisenä mielenkiinnonkohteena tutkielmassa on erilaisten metsien, kuten kaupunki- ja maaseutumetsien, saamat erilaiset merkitykset, jotka rakentuvat yksilökokemusten pohjalta.

Maisteriopiskelija
Satu Koivisto

Metsätalousinsinööri, Metsätieteiden maisteriohjelma, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Koivisto opiskelee maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistossa. Hän on aiemmalta koulutukseltaan metsätalousinsinööri Tampereen ammattikorkeakoulusta. Parhaillaan Koivisto valmistelee metsätieteen pro gradu -työtä tutkimalla, miten ajankohtaisen metsäkeskustelun aiheet näkyvät Suhteeni metsään -kirjoituskeruun vastauksissa. Metsäsuhteissa Koivistoa kiinnostavat niiden vaikutus ihmisten mielipiteisiin ja toimintaan.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa.


Dosentti, kehittämisjohtaja Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo (ohjausryhmän puheenjohtaja)
Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, Maa- ja metsätalousministeriö
Professori Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto
Puheenjohtaja, FM Harri Hölttä, Suomen Luonnonsuojeluliitto
Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK
Viestintäjohtaja Mika Mäkinen, Metsäteollisuus ry
Kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo, Metsähallitus
Professori Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto